Lajme dhe Ngjarje

Marrëveshjet e arritura mes FSSHK-së dhe subjekteve afaristafariste

Posted by:

Në  bazë të Ligjit 04/L-011 mbi organizimin sindikal në Kosovë  në Neni 9 paragrafin 4, “anëtarit të sindikatës i jepet kartela e anëtarësisë si dëshmi për anëtarësim”.

FSSHK- ja e  përkrahur nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë në kuadër të projektit ”Përkrahin partnerët social” i financuar nga Bashkimi Evropian  i ka pajisë të gjithë anëtarët e saj me kartela.

marreveshjet e arritura mes fsshk-se dhe subjekteve afaristedocxTe gjithë anëtarët e FSSHK-së të cilët janë pajisur me kartela të anëtarësisë do të gëzojnë të gjitha benifecionet  të cilat do të jenë rezultat i marrëveshjeve të lidhura në mesë FSSHK-së dhe Ministrisë së Shëndetësisë si dhe marrëveshjet e tjera  me subjekte afaristë me qëllim të ngritjes së mirëqenës sociale të anëtarëve të FSSHK-së.

Lista e marrëveshjeve të arritura mes FSSHK-së dhe subjekteve afariste, kilko këtu

0
Creative Theme