Kontrata Kolektive Sektoriale

Në mbështetje të nenit 22 dhe nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 4 paragrafit 1 të Kon-ventës Ndërkombëtare C98 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, nenit 90 paragrafit 1 me nën-paragrafët 1.1 dhe 1.2 dhe paragrafit 2 me nën-paragrafin 1.2 të Ligjit të punës nr. 03/L-212, Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës në cilësinë e përfaqësueses të punëtorëve shëndetësorë dhe Ministria e Shëndetësisë së Republikës së Kosovës në cilësinë e autoritetit më të lartë menaxhues në sektorin e shëndetësisë, lidhin këtë:

Kontrata Kolektive Sektoriale-Mars 2015

Kontrata Kolektive Sektoriale -2018