Regjionet Sindikale të FSSHK-së

Bazuar në statutin e FSSHK-së neni 29 neni 8 paragrafi 8.1 Regjionet sindikale të FSSHK-së janë:

  1. Regjioni i Prishtinës
  2. Regjioni i Prizrenit
  3. Regjioni i Pejës
  4. Regjioni i Mitrovicës
  5. Regjioni i Gjakovës
  6. Regjioni i Ferizajt
  7. Regjioni i Gjilan