Kryesia e FSSHK-së përbëhet nga:

Dr.Blerim Syla

Kryetar

Dr. Blerim Syla lindin në Gjakovë,më 29 Gusht 1966.Ai ka kryer studimet për Mjekësin në Fakultetin e Mjekësisë në Krajovë të Rumanisë në vitin 1993.Pas përfundimit të Fakultetit fillon specializimin në lëmin e Gjinekologjisë në Spitalin e Gjakovës,Qendrën Klinike Universitare të Novi Sad-it dhe e  përfundon në Prishtinë.

Dr. Blerimi karrierën e tij profesionale e filloi në Gjakovë në vitin 1993, në  Dispanzerin e Mjekësisë së Punës dhe Spitalin Rajonal Gjakovë në  Repartin e Gjinekologjisë  ku shërbeu deri në vitin 1999.

Gjatë kësaj periudhe ishte edhe mësimdhënës në Shkollën e Mesme të Mjekësisë në Gjakovë, ku kontribut të veqantë ka dhënë në edukimin e nxënësve të cilët sot shquhen në lëmi të ndryshme të shëndetësisë kosovare.

Pas përfundimit të luftës Dr. Blerimi vazhdoi punën profesionale në Qendrën Klinike Univeritare të Kosovës në Klinikën e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës ku  dhe kreu specializimin nga kjo lëmi.

Pas punësimit në Qendrën Klinike Universitare për disa vite ishte asistent i angazhuar në Fakultetin e Mjekësisë lënda Gjinekologji-Obstetrike.

Dr. Blerim Syla  përveq anagazhimit të lartëcekur ka dhënë kontributin e tij në shtetfromimin e Republikës së Kosovës duke u angazhuar në organizata jo qeveritare dhe qeveritare për politika shëndetësore.

Gjatë karrierës së tij ka marrë pjesë në shumë simpoziume,konferenca dhe kongrese profesionale, jashtë dhe brenda vendit.Po ashtu është autor dhe koautor i punimeve profesionale të pranuara në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar si p.sh. Kongresi i Gjinekologëve të shteteve Nordike viti 2004,Kongresi Ndërkombëtar i Gjinekologëve Barcelonë më 2004,Kongresi Ndërkombëtar i Gjinekologëve në Berlin 2005.Ka mbajtur disa trajnime në lëmin e edukimit shëndetësor me temë:

  1. Mbrojtja nga HIV/AIDS,
  2. Përdorimi i  mjeteve kontraceptive
  3. Trajtimi i problematikës mjek-pacient

Vlen të ceket se ka qenë anëtar i Kryesisë së Shoqatës së Gjinekologëve dhe Obstetërve të Kosovës pikërisht Nënkryetar i Komisionit Etik.

PAs shumë angazhimeve në sferën sociale dhe i shquar për shpirt luftarak në mbrojtjen e të drejtës, vendosi që ti bashkohet organizimit sindikal në të cilin për një kohë të shkurtër me veprime konkrete në ngritjen e problematikave të sistemit shëndetësor si dhe në mbrojtje të drejtave të punëtorëve shëndetësor të Qendrës Klinike Univerisitare por edhe të institucioneve të tjera shëndetësor u zgjodh Kryetar i Njësisë sindikale të KOGJ-së si dhe anëtar i Kryesisë së Sindikatës së QKUK-së pjesë e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës.

Më 26.03.2010, në Prishtinë, u mbajt Kongresi i Dytë i Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës. Në Kongres janë paraqitur 217 nga 228 delegatë të ftuar në Kongres. Vendimi më i rëndësishëm i Kongresit padyshim ishte zgjedhja e Kryetarit të ri të Federatës. Në konkurrimin për Kryetar morën pjesë: Dr. Blerim Syla dhe Jahir Mulolli. Në votim morën pjesë 207 delegatë dhe rezultati i votimit nxorri fitues bindshëm Dr. Blerim Sylën. Bazuar në rezultatin e votimit, Komisioni Zgjedhor shpalli Dr. Blerim Sylën për Kryetar të Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës për mandatin e ardhshëm 5-vjeçar.

Gjatë kësaj periudhe Dr. Blerimi u anagazhua në hartimin e politikave sindikaliste duke filluar me plotësimin e infrastrukturës ligjore sindikale, respektivisht është kujdesur që veprimtaria sindikale të mbulohet me Ligj dhe akte nënligjore përcjellëse, gjatë  këtij mandati u miratua Ligji mbi organizimin sindikal, Ligji mbi Grevat, Ligji i Punës, Ligji për Shëndetës, Ligji për sigurime shëndetësor si pako bazike e reformës në sistemin shëndetësor.

Vlen të potencohet se një angazhim i veqantë i është kushtuar miratimit të Ligjit të Punës respektivisht pushimit të lehonisë.

Dr. Blerimi u angazhua që organizimin sindikal ta ndërkombëtarizoj duke e anëtarësuar FSSHK-në në dy organizata Evropiane dhe Botërore EPSU dhe PSI,poashtu FSSHK është prezente në dy forume ndërkombëtare të Evropës Juglindore dhe Ballkanit Perëndimor dhe Evropës Qëndrore dhe Ballkanit, si dhe organizojë dy Konferenca me karakter ndërkombëtar në vitet 2010 dhe 2013.

Gjatë këtij mandati ka udhëhequr Protesta dhe Greva të cilat janë inicuar me qëllim të ngritjes së mirëqenies së punëtorëve shëndetësor, përmirësimit të kushteve të punës, gjë e cila ka rezultuar me rritje të dukshme të pagave si dhe rregullimin e shtesave për kujdestari dhe punë me ndërrime.

Gjatë gjithë kësaj periudhe 5 vjeqare ishte prezent në Komisione të ndryshme dhe media duke promovuar dialogun social.Në këtë mandat  është nënshkruar edhe  Kontrata Kolektive Sektoriale me Ministrinë e Shëndetësisë e cila cilësohet si dokument i rëndësisë së veqantë në avancimin e të drejtave të punëtorëve shëndetësor.

Vlen të theksohet bashkëpunimi i ngushtë dhe korrekt me lidershipin e FSSHK-së dhe stafin teknik,në kuadër të kësaj janë krijuar marrëdhënie bashkëpunimi edhe me organizata jo qeveritare siq janë: Solidar Suisse, KCSF,TEHY,Olof Palme Center, Qohu, Fol, KDI,e shumë të tjera.

Pas përfundimit të mandatit 5 vejqar dhe mbajtjes së Kongresit të III-të të FSSHK-së në Tetor të 2015-ës ,Dr. Blerimi morri besimin e delegatëve të Kongresit edhe për mandatin e dytë pesë vjeqar.

Dr. Blerimi vazhdon të shërbejë në Klinikën e Gjinekologjisë Obstetrike si Gjinekolog, është i martuar me Dr. Merlinda Hoxha Syla dhe ka dy fëmijë Abin dhe Endin të cilët i edukon në frymën e mirëqenies së gjithëmbarshme,jeton dhe vepron  në Prishtinë.

zt.Blerim Delija

Nënkryetar

Blerim Delija – ka lindur më 22.09.1967 në Gjakovë. Shkollën fillore dhe të mesmen e kreu në qytetin e Gjakovës. Specializimin mbi audiometrinë e kreu në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.

Si aktivitete të dalluar të z. Blerim Delija dallohet si anëtar i KLMDNJ-së për dy vjet me radhë. Gjatë kësaj periudhe është shquar për një kontribut të jashtëzakonshëm si aktivist për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Gjithashtu, në sferën politike, z. Blerim Delija ka qenë Sekretar i degës së AKR-së në Gjakovë.

Në aktivitet sindikal, karriera e tij shquhet me pozitën e të qenurit delegat i BSPK-së dhe delegat i Kongresit të I-rë të FSSHK-së. Gjatë periudhës nga viti 2005 e deri në vitin 2010 ka qenë në krye të Sindikatës së Spitalit Rajonal të Gjakovës “Isa Grezda “. Z. Blerim Delija dallohet me shpirtin e tij luftarak për realizimin e kërkesave të punëtorëve shëndetësorë dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre.

Tani, z. Blerim Delija ushtron funksionin e Nënkryetarit të I-rë të FSSHK-së, që nga përfundimet e punës së Kongresit të II-të të FSSHK-së.

Dr. Xhemajl Selamani

Nënkryetar

Dr. Xhemajl Selmani – i lindur më 17.10.1965 në Prishtinë. Shkollën fillore dhe te mesme e ka mbaruar në Prishtinë. Studimet per mjekësi i fillojë në fakultetin e mjekesisë në Univerzitetin e Prishtinës dhe i mbarojë në Tiranë. Specializimin në lëmin e ortopedisë dhe traumatologjisë e kreu në Tiranë. Është i martuar dhe ka një femije 7 vjeç. Gjatë kohës të specializimit në Spitalit Ushtarak-Tiranë ka shërbyer në pozitën e përgjegjësit të spitalit ushtarak për UCK-në.

Tani punon në Klinikën e Ortopedise me traumatologji në Qendrën klinike Universitare të Kosovës (QKUK) në Prishtinë. Me aktivitet sindikal merret që pesë vite, por në mënyrë aktive tre vite të fundit. Si pjesë të aktiviteti sindikal shquhet me pjesëmarrje në disa seminare te organizuara  dhe vitin e kaluar është certifikuar pas një kursi katër ditor të mbajtur ne Durrës nga Prof.Dr.Minella Mano.

Aktualisht është kryetar i Sindikatës së QKUK-së dhe Nënkryetar i FSSHK-së. Dr. Xhema, siç e thërrasin kolegët e tij, shquhet me shpirtin e tij luftarak, që është edhe tipar i një sindikalisti të vërtet.
Moto e tij është: Na e dhashtë zoti të mbarën

Dr. Jahir Lajqi

Kryetar i Këshillit Drejtues të FSSHK-së/Anëtar i Kryesisë së FSSHK-së

Dr. Jahir Lajqi – U lind më 20.09.1956 në Pejë, ku edhe kreu shkollimin fillor dhe atë të mesëm. Fakultetin dhe specializimin e përfundoi në Prishtinë, pranë fakultetit të mjeksisë në Universitetin e Prishtinës. Ka punuar për vite me radhë në QMF – III në Pejë në cilësinë e Gjinekolog – Obstetër.

Si aktivist i shquar sindikal, ka filluar aktivitetin që nga fillimi i organizimit sindikal në shëndetësi, ndërsa si lider sindikal figuron nga viti 2006, ku zgjedhet si kryetar i Sindikatës së QMF – Pejë, duke u zgjedhur nga Këshilli Drejtues i kësaj sindikate, pas dorëheqjes së Dr. Besnik Ibraj.

Më 30.09.2009, në kuvendin zgjedhor të sindikatës QMF-Pejë, Dr. Jahir Lajqi e konfirmoi mandatin e dytë në krye të sidnikatës, ku iu besua edhe një mandat.

 

Dr. Islam Krasniqi

Përfaqësues i QKUK-së/Anëtar i Kryesisë së FSSHK-së

Dr.Bajram Kryeziu

Përfaqësues i Regjionit Sindikal Prizren/Anëtar i Kryesisë së FSSHK-së

Dr. Bajram Kryeziu – ,i lindur më 30.01.1966 në fshatin Brezne – Komuna e Prizrenit. Shkollën fillore dhe të mesme e ka kryer në vendlindje,ndërsa fakultetin e mjekësisë dhe specializimin nga mjekësia familjare në fakultetin e mjekësisë pran Univerzitetit të Prishtinës. Punon dhe vepronë në QKMF të Prizrenit si specialist i mjekësisë Familjare. Me veprimtari sindikale merret që nga viti 2004. Është pjesëmarrës i shumë aktiviteteve sindikale ,me qëllim të afirmimit te të drejtave dhe  rritjës së mirëqenjës sociale të punëtorëve shëndetësorë. Ushtron detyrën e  kryetarit të sindikatës të QMF-së në Prizren për dy mandate,mandati i dytë është fituar në zgjedhjet e mbajtura në nëntor të  2009. Njëherit është i zgjedhur në cilësinë e nënkryetarit  të  Këshillit Drejtues të Federatës.

Dr. Naim Sahiti

Përfaqësues i Regjionit SIndikal Gjilan/Anëtar i Kryesisë së FSSHK-së

zt.Bujar Agusholli

Përfaqësues i Regjionit Sindikal Pejë/Anëtar i Kryesisë së FSSHK-së

zt.Edmond Arapi

Përfaqësues i Regjionit Sindikal Gjakovë/Anëtar i Kryesisë së FSSHK-së

zt.Tevide Imeri

Përfaqësuese e Regjionit Sindikal Ferizaj/Anëtare e Kryesisë së FSSHK-së

zt.Skender Uka

Përfaqësues i Regjionit Sindikal Mitrovicë/Anëtar i Kryesisë së FSSHK-së

Skender Uka – i  lindur më 10.01. 1962. në fashatin Vidishiq të Komunës së Mitrovicës . Shkollën e Mesme të Mjekësisë e kreu në Mitrovicë, dhe dallohet si gjenerata e parë e meshkujve infermier. I lindur në një familje të minatorit prej 7 fëmijëve. I martuar baba i katër fëmive. I punësuar që nga viti 1983 në shërbiminn emërgjent në QKMF-Mitrovicë.Në vitin 1998 i dëbur nga puna.Aktivist sindikal para lufte por edhe të vazhduar pas lufte.Ka marr pjesë në shum aktivitete sindikale, dhe pjesëmarrës në grevën e 3 shtatorit dhe greva të organizuara për pakënaqsit e punëtorëve prej viteve 2005. Ka përfunduar  trajnim sindikal në Shqipëri. Është një lider sindikal ,kryetar I degës së shëndetësis –Mitrovicë .Ka marr pjesë në trajnime profesionale –sindikale I përkushtuar dhe I edukuar dhe I gatësh në përmbushjen e të gjitha obligimeve dhe detyrave me një përgjegjësi më të madhe ku do të  vazhdon deri në fund.

zt.Daut Gjinovci

Përfaqësues i Regjionit Sindikal Prishtinë/Anëtar i Kryesisë së FSSHK-së

Daut Gjinovci i lindur me 25.09.1976 në fshatin Makermal Komunë e Skenderajt. Tani jeton në Drenas (Gllogovc) . Shkollën fillore e kreu në ”Elena Gjina” në Makermal.  Ndërsa shkollën e mesme të mjeksisë në “Dr.Xheladin Deda” në Mitrovicë. Ka përfunduar studimet baçelor dhe master ne Kolegjin Univerzitar Biznesi në Prishtinë në fakultetin ekonomik, drejtimin Menaxhment dhe Financa ndërsa në studime post-diplomike në Menaxhment.

Aktualisht punon si infermier në shërbimin e rengenit pran QKMF “Dr. Hafir Shala” në Drenas.

Prej vitit 2007 është kryetar i sindikates së QKMF “Dr.Hafir Shala” në Drenas ku edhe vazhdon ta mbaj at post.

Gjatë kësaj periudhe kohore ka qen aktiv në rolin e liderit sindikal për shumë organizime dhe aktivitete sindikale në të mirë të punëtorëve.

Ka marrë pjesë në shumë seminare dhe trajnime te ndryshme por për ti veçuar janë seminari i mbajtur në Durres ne vitin 2014 për lider sindikal të ligjeruar nga prof.Minella Mano me tema” Bisedimet, Negocimi si komunikim, Kontratat Kolektive, Sindikata  dhe Mjedisi Shoqëror”. Pastaj trajnimin në fushën e prokurim publik dhe certifikohet si Zyrtar i Prokurimit.

Aktualisht është Perfaqësues i Regjionit të Prishtinës dhe anëtar i kryesisë të FSSHK-së.

Znj. Nita Lama Begolli

Krytare e Komitetit te Gruas së FSSHK-së/Anëtare e Kryesisë së FSSHK-së

Znj. Hanushe Llabjani

Krytare e Komitetit Rinorë të FSSHK-së/Anëtare e Kryesisë së FSSHK-së