KUVENDI I III-të ZGJEDHOR I KOMITETIT RINOR TË FSSHK-së

Me datë 29.09.2016,u mbajt Kuvendi I III-të Zgjedhor I Komitetit të se FSSHK-se .Ne ke te kuvend ishin te ftuar te gjithe /a anetaret/et e zgjedhur ne nivel te Sindikatave te perfaqesuara ne FSSHK-se .
Fjalen pershendetese e mori fillimisht Kryetari I FSSHK-se Dr. Blerim Syla I cili e pershendeti Kuvendin Zgjedhor te Rinise ,duke I falenduar per pjese marrje dhe shprehjen e interesimit për udhëheqjen e këtij Komiteti .

Ai iu drejtua pjese marre sve duke vlere suar larte te rinje t duke I quajtur promotor ne le vizjet sindikaliste”ne ke te kohe kur Evropa po vuan pasojat e plakjes se populle sise dhe mungese s se te rinje ve ne pjese marrje aktive ,jam tejet I lumtur me pe rfaqe simin e luaj ne ke te Kuvend,uroj qe nga ke tu te dalin lider te rinj te cile t do ta udhe heqin FSSHK-ne ne te ardhmen-mbylli fjalimin e tij Kryetari I FSSHK-se .
Pas fjale ve pe rshe ndete se te Kryetarit te FSSHK-se Dr. Blerim Syla,Kuvendi Zgjedhor fil-loi me punimet e saj ku fillimisht zgjodhi Kryesine e Pune s ne pe rbe rje prej 3 anetareve si dhe Komisonin Verifikues gjithashtu prej 3 anetareve.
Procesin zgjedhor qe nga fillimi ne pajtim me Rregulloren e punes se ketij Komiteti e ka monitoruar Komisoni Qendror Zgjedhor I Federates.
Anetaret e Kuvendit te III-te Zgjedhor te ketij Komiteti miratuan Rregulloren e punes se Komitetit I cili rregullon mbare vajtjen e punes se ketij organi.
Pas miratimit te Rregullores Kuvendi Zgjedhor I Komitetit te Rinise procedoi me paraqitjen e kanditaturave pe r Kryetare /e te Komitetit te Rinise ,ne proces te votimit moren pjese tre kandidate te cilet fillimisht para anetare ve/eve te Kuvendit paraqiten programin e punes pe r mandatin 5 vjeçar.
Pas procesit te votimit I cili ishte I fshehte dhe numrimin e votave Kryetare e Komitetit te Rinise u zgjodh:
Havushe Llabjani-Kryetare e Forumit te Rinise
Pas votimit pe r Kryetare te Komitetit te Rinise ,Kuvendi vazhdoi pune n me propozi-min e kandidate ve/eve pe r Kryesi te Komitetit te Rinise .
Ane tare te Kryesise se Komitetit ne baze te votave te marra nga ane taret e Kuvendit Zgjedhor u zgjodhe n:
Blerim Çeku-Nënkryetar
Arlinda Shatri-Nënkryetare
Ekrem Breznica-Anëtar i Kryesisë
Esat Beqiri-Anëtar i Kryesisë