Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës

Fillimi Për ne Kontrata kolektive

Kontrata Kolektive

Në mbështetje të nenit 6 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/27 për Ligjin Themelor të Punës në Kosovë, Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/36 mbi Shërbimin Civil të Kosovës, nenit 2 (b), të Udhëzimit nr. 2001/17 mbi Strukturën dhe funksionimin e Këshillit Konsultativ Trepalësh, nenit 5 dhe 6 të Statutit të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK) Qeveria e Kosovës - Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale dhe Oda Ekonomike e Kosovës, sipas nenit 3 te Kontratës së Përgjithshme Kolektive, u mundëson federatave sindikale të lidhin Kontratë të posaçme me Ministritë përkatëse për çështje të të drejtave dhe përgjegjësive të punëtorëve.

Në këtë rast Federata Sindikale e Shëndetësisë së Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë së Kosovës lidhin: K O N T R A T Ë K O L E K T I V E

Kontrata Kolektive

 

Statuti i FSSHK-së