Dr.Blerim Syla

Kryetar

Dr. Blerim Syla lindin në Gjakovë,më 29 Gusht 1966.Ai ka kryer studimet për Mjekësin në Fakultetin e Mjekësisë në Krajovë të Rumanisë në vitin 1993.Pas përfundimit të Fakultetit fillon specializimin në lëmin e Gjinekologjisë në Spitalin e Gjakovës,Qendrën Klinike Universitare të Novi Sad-it dhe e  përfundon në Prishtinë.

Dr. Blerimi karrierën e tij profesionale e filloi në Gjakovë në vitin 1993, në  Dispanzerin e Mjekësisë së Punës dhe Spitalin Rajonal Gjakovë në  Repartin e Gjinekologjisë  ku shërbeu deri në vitin 1999.

Gjatë kësaj periudhe ishte edhe mësimdhënës në Shkollën e Mesme të Mjekësisë në Gjakovë, ku kontribut të veqantë ka dhënë në edukimin e nxënësve të cilët sot shquhen në lëmi të ndryshme të shëndetësisë kosovare.

Pas përfundimit të luftës Dr. Blerimi vazhdoi punën profesionale në Qendrën Klinike Univeritare të Kosovës në Klinikën e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës ku  dhe kreu specializimin nga kjo lëmi.

Pas punësimit në Qendrën Klinike Universitare për disa vite ishte asistent i angazhuar në Fakultetin e Mjekësisë lënda Gjinekologji-Obstetrike.

Dr. Blerim Syla  përveq anagazhimit të lartëcekur ka dhënë kontributin e tij në shtetfromimin e Republikës së Kosovës duke u angazhuar në organizata jo qeveritare dhe qeveritare për politika shëndetësore.

Gjatë karrierës së tij ka marrë pjesë në shumë simpoziume,konferenca dhe kongrese profesionale, jashtë dhe brenda vendit.Po ashtu është autor dhe koautor i punimeve profesionale të pranuara në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar si p.sh. Kongresi i Gjinekologëve të shteteve Nordike viti 2004,Kongresi Ndërkombëtar i Gjinekologëve Barcelonë më 2004,Kongresi Ndërkombëtar i Gjinekologëve në Berlin 2005.Ka mbajtur disa trajnime në lëmin e edukimit shëndetësor me temë:

  1. Mbrojtja nga HIV/AIDS,
  2. Përdorimi i  mjeteve kontraceptive
  3. Trajtimi i problematikës mjek-pacient

Vlen të ceket se ka qenë anëtar i Kryesisë së Shoqatës së Gjinekologëve dhe Obstetërve të Kosovës pikërisht Nënkryetar i Komisionit Etik.

PAs shumë angazhimeve në sferën sociale dhe i shquar për shpirt luftarak në mbrojtjen e të drejtës, vendosi që ti bashkohet organizimit sindikal në të cilin për një kohë të shkurtër me veprime konkrete në ngritjen e problematikave të sistemit shëndetësor si dhe në mbrojtje të drejtave të punëtorëve shëndetësor të Qendrës Klinike Univerisitare por edhe të institucioneve të tjera shëndetësor u zgjodh Kryetar i Njësisë sindikale të KOGJ-së si dhe anëtar i Kryesisë së Sindikatës së QKUK-së pjesë e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës.

Më 26.03.2010, në Prishtinë, u mbajt Kongresi i Dytë i Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës. Në Kongres janë paraqitur 217 nga 228 delegatë të ftuar në Kongres. Vendimi më i rëndësishëm i Kongresit padyshim ishte zgjedhja e Kryetarit të ri të Federatës. Në konkurrimin për Kryetar morën pjesë: Dr. Blerim Syla dhe Jahir Mulolli. Në votim morën pjesë 207 delegatë dhe rezultati i votimit nxorri fitues bindshëm Dr. Blerim Sylën. Bazuar në rezultatin e votimit, Komisioni Zgjedhor shpalli Dr. Blerim Sylën për Kryetar të Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës për mandatin e ardhshëm 5-vjeçar.

Gjatë kësaj periudhe Dr. Blerimi u anagazhua në hartimin e politikave sindikaliste duke filluar me plotësimin e infrastrukturës ligjore sindikale, respektivisht është kujdesur që veprimtaria sindikale të mbulohet me Ligj dhe akte nënligjore përcjellëse, gjatë  këtij mandati u miratua Ligji mbi organizimin sindikal, Ligji mbi Grevat, Ligji i Punës, Ligji për Shëndetës, Ligji për sigurime shëndetësor si pako bazike e reformës në sistemin shëndetësor.

Vlen të potencohet se një angazhim i veqantë i është kushtuar miratimit të Ligjit të Punës respektivisht pushimit të lehonisë.

Dr. Blerimi u angazhua që organizimin sindikal ta ndërkombëtarizoj duke e anëtarësuar FSSHK-në në dy organizata Evropiane dhe Botërore EPSU dhe PSI,poashtu FSSHK është prezente në dy forume ndërkombëtare të Evropës Juglindore dhe Ballkanit Perëndimor dhe Evropës Qëndrore dhe Ballkanit, si dhe organizojë dy Konferenca me karakter ndërkombëtar në vitet 2010 dhe 2013.

Gjatë këtij mandati ka udhëhequr Protesta dhe Greva të cilat janë inicuar me qëllim të ngritjes së mirëqenies së punëtorëve shëndetësor, përmirësimit të kushteve të punës, gjë e cila ka rezultuar me rritje të dukshme të pagave si dhe rregullimin e shtesave për kujdestari dhe punë me ndërrime.

Gjatë gjithë kësaj periudhe 5 vjeqare ishte prezent në Komisione të ndryshme dhe media duke promovuar dialogun social.Në këtë mandat  është nënshkruar edhe  Kontrata Kolektive Sektoriale me Ministrinë e Shëndetësisë e cila cilësohet si dokument i rëndësisë së veqantë në avancimin e të drejtave të punëtorëve shëndetësor.

Vlen të theksohet bashkëpunimi i ngushtë dhe korrekt me lidershipin e FSSHK-së dhe stafin teknik,në kuadër të kësaj janë krijuar marrëdhënie bashkëpunimi edhe me organizata jo qeveritare siq janë: Solidar Suisse, KCSF,TEHY,Olof Palme Center, Qohu, Fol, KDI,e shumë të tjera.

Pas përfundimit të mandatit 5 vejqar dhe mbajtjes së Kongresit të III-të të FSSHK-së në Tetor të 2015-ës ,Dr. Blerimi morri besimin e delegatëve të Kongresit edhe për mandatin e dytë pesë vjeqar.

Dr. Blerimi vazhdon të shërbejë në Klinikën e Gjinekologjisë Obstetrike si Gjinekolog, është i martuar me Dr. Merlinda Hoxha Syla dhe ka dy fëmijë Abin dhe Endin të cilët i edukon në frymën e mirëqenies së gjithëmbarshme,jeton dhe vepron  në Prishtinë.